Usługi

Świad­czy­my nastę­pu­ją­ce usłu­gi: cię­cie pla­zmo­we, hydro­gra­fi­ka, malo­wa­nie prosz­ko­we, pia­sko­wa­nie, reno­wa­cję felg samo­cho­do­wych, szkieł­ko­wa­nie, ślu­sar­stwo, spa­wa­nie

Zapewniamy fachową i kompleksowa obsługę — dostarczamy zawsze na czas!

Cięcie plazmowe

Wyci­na­my pre­cy­zyj­nie wszel­kie­go rodza­ju ele­men­ty meta­lo­we, otwo­ry, czę­ści do maszyn, róż­ne kształ­ty wg wzo­ru dostar­czo­ne­go przez Klien­tów.

Hydrografika

Odna­wia­my wygląd wszyst­kich przed­mio­tów dają­cych się zanu­rzyć w wodzie (szkło, metal, drew­no, cera­mi­kę, two­rzy­wa sztucz­ne czy gumę).

Malowanie proszkowe

Uzy­ska­na powło­ka jest odpor­na na koro­zję, che­mi­ka­lia, wyso­ką tem­pe­ra­tu­rę i uszko­dze­nia mecha­nicz­ne.

Piaskowanie

Gwa­ran­tu­je gład­ką powierzch­nię oraz ide­al­ne oczysz­cze­nie nawet trud­no dostęp­nych miejsc.

Renowacja felg samochodowych

Przy­wró­ce­nie felg do sta­nu fabrycz­nej świet­no­ści oraz wła­sno­ści jezd­nych.

Szkiełkowanie

Ide­al­na meto­da na przy­wró­ce­nie ory­gi­nal­ne­go bla­sku i wyglą­du ele­men­tom.

Ślusarstwo

Wyko­nu­je­my kom­plek­so­wo wszel­kie­go rodza­ju usłu­gi ślu­sar­skie.

Spawanie

Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wo usłu­gi spa­wal­ni­cze, meto­da­mi: MIG, MAG, oraz TIG.

Rozwiązania dla każdego biznesu

Jeste­śmy pole­ca­ni przez naszych Part­ne­rów biz­ne­so­wych, ze wzglę­du na kom­plek­so­wość obsłu­gi oraz wie­lo­let­nie doświad­cze­nie.