Realizacje

Nasza zna­ko­mi­ta kadra fachow­ców korzy­sta z naj­now­szych tech­no­lo­gii z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szych mate­ria­łów.

Wybrane realizacje

Zapraszamy do współpracy

Cię­cie pla­zmo­we na wymiar, szli­fo­wa­nie, pia­sko­wa­nie, szkieł­ko­wa­nie — rów­nież ele­men­tów i kon­struk­cji wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych, ślu­sar­stwo, spa­wa­nie kon­struk­cji sta­lo­wych wg. rysun­ku lub wzo­ru.

Konstrukcje stalowe

30 lat doświad­cze­nia w bran­ży kon­struk­cji sta­lo­wych. kon­struk­cje sta­lo­we kom­plek­so­wo  — od pro­jek­tu po reali­za­cję. Pro­duk­cja i usłu­gi dla Klien­tów prze­my­sło­wych oraz firm.

  •  Kon­te­ne­ry hako­we
  •  Kon­te­ne­ry 12M3
  •  Pojem­ni­ki sta­lo­we typu Mul­da
  •  Wóz­ki siat­ko­we
  •  Pojem­nik siat­ko­wy
  •  Sto­ja­ki na wor­ki
  • Plat­for­my do prze­wo­zu zło­mu
  • Pojem­ni­ki meta­lo­we do meta­li nie­że­la­zne
  • Sto­ja­ki na wor­ki big bag
  • Pojem­ni­ki tech­no­ca­ge

Jakość potwier­dzo­na wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w bran­ży pro­duk­cji oraz reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych pozwa­la nam ofe­ro­wać Klien­tom prze­my­sło­wym oraz indy­wi­du­al­nym pro­duk­ty i usłu­gi na nie­zmien­nym pozio­mie od lat. Maszy­ny i urzą­dze­nia, któ­re sto­su­je­my do pro­duk­cji speł­nia­ją wyma­ga­ne nor­my każ­de­go zle­ce­nia.

30 lat spe­cja­li­za­cji, dla­te­go Metal-Spaw z Cho­rze­lo­wa zatrud­nia spe­cja­li­stów, któ­rzy wyko­na­ją każ­de zle­ce­nie. Wie­lo­et­nie doświad­cze­nie w pra­cy przy reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych pozwa­la nam słu­żyć Klien­tom kom­plek­so­wą pomo­cą  i facho­wą radą.

Czas to pie­niądz — dla­te­go kon­cen­tru­je­my się na zapew­nie­niu ter­mi­no­wo­ści reali­zo­wa­nych zle­ceń. Gwa­ran­tu­je­my dotrzy­ma­nie ter­mi­nu zle­ceń powie­rzo­nych nam przez Klien­tów.

Spro­fi­lo­wa­na ofer­ta pro­duk­tów i usług (dopa­so­wa­nych do potrzeb Klien­ta) pozwa­la nam w spo­sób ela­stycz­ny dopa­so­wać się do wymo­gów ryn­ku. Zobacz całą ofer­tę pro­duk­tów i usług Metal-Spaw z Cho­rze­lo­wa.