Produkcja

Wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra, legi­ty­mu­ją­cą się upraw­nie­nia­mi oraz cer­ty­fi­ka­ta­mi dla­te­go jeste­śmy w sta­nie zre­ali­zo­wać nie­mal każ­de zle­ce­nie, przy zacho­wa­niu wyjąt­ko­wej sta­ran­no­ści, a tak­że pre­cy­zji wyko­na­nia.

Zapewniamy fachową i kompleksowa obsługę — dostarczamy zawsze na czas!

KONTENERY HAKOWE

 • Wyso­kość haka 1570 mm
 • Wyso­kosc haka 1450 mm
 • Pojem­nosc kon­te­ne­ra 34m³
 • Pojem­ność kon­te­ne­ra 24m³
 • Pojem­nosc kon­te­ne­ra 18m³
 • Kon­te­ner z ocie­ka­czem (podwój­ne dno)
 • Kon­te­ner z dachem

KONTENERY 12M³

POJEMNIKI STALOWE TYPU MULDA

 • Syme­trycz­ne
 • Asy­me­trycz­ne
 • Pojem­ność 1m³ — 12m³

WÓZKI SIATKOWE

 • Wóz­ki o wymia­rach 1650 x 1500 x 1500 mm
 • Wóz­ki siat­ko­we na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie

POJEMNIKI SIATKOWE

 • Pojem­ni­ki o wymia­rach 1200 x 800 x 900 mm
 • Pojem­ni­ki siat­ko­we na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie

PLATFORMY DO PRZEWOZU ZŁOMU

POJEMNIKI METALOWE DO METALI NIEZALEŻNYCH

 • Pojem­nik meta­lo­wy 0.5 m³
 • Pojem­nik meta­lo­wy 1 m³
 • Pojem­nik meta­lo­wy 1.5 m³
 • Pojem­nik meta­lo­wy 2 m³
 • Pojem­nik z 4 kie­sze­nia­mi
 • Pojem­nik z 2 kie­sze­nia­mi

STOJAKI NA WORKI

 • Sto­ja­ki na wor­ki wymia­ry 400 x 400 x 1350 mm

STOJAKI METALOWE NA WORKI TYPU BIG BAG

 • Sto­ja­ki na wor­ki big bag wymia­ry 1080 x 1080 x 1500 mm
 • Sto­ja­ki na wor­ki big bag Wymia­ry 1330 x 1130 x 1450 mm

POJEMNIKI NA ELEKTRONIKĘ TYPU TECHNOCAGE

Najwyższa jakość w konkurencyjnej cenie

Posia­da­my cer­ty­fi­ka­ty: IS — Insty­tu­tu Spa­wal­nic­twa, UDT — Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go, TÜV ‑Tech­ni­scher Über­wa­chungs-Vere­in co świad­czy o wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów oraz pozio­mu świad­czo­nych przez nas usług.