O firmie

Trzy­dzie­ści lat doświad­cze­nia w usłu­gach pro­duk­cji oraz reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych jak w świad­cze­niu usług ślu­sar­skich oraz spa­wal­ni­czych

Fir­ma METAL-SPAW, z Cho­rze­lo­wa k.Mielca w woje­wódz­twie pod­kar­pac­kim, spe­cja­li­zu­je się w usłu­gach pro­duk­cji i reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych jak i usłu­gach ślu­sar­skich i spa­wal­ni­czych. Mamy trzy­dzie­ści lat doświad­cze­nia w zawo­dzie, tysią­ce godzin spę­dzi­li­śmy dosko­na­ląc tech­ni­ki, uczest­ni­cząc w szko­le­niach spe­cja­li­stycz­nych oraz testu­jąc sprzęt i urzą­dze­nia. Teraz szko­li­my kolej­ne poko­le­nia pra­cow­ni­ków. Dzię­ki doświad­cze­niu w bran­ży, Klien­ci są:
 • pew­ni wyso­kiej jako­ści wyko­na­nia
 • ter­mi­no­wo­ści zle­ceń
 • oraz otrzy­mu­ją boga­tą ofer­tę han­dlo­wą.
Ofe­ru­je­my rów­nież usłu­gi pia­sko­wa­nia, malo­wa­nie natry­sko­we oraz reno­wa­cje felg samo­cho­do­wych. Sta­wia­my na jakość wyko­ny­wa­nia usług na naj­wyż­szym pozio­mie. Wszyst­kie pra­ce wyko­ny­wa­ne są zgod­nie z prze­pi­sa­mi BHP i p.poż. Ofe­ru­je­my wyko­na­nie kon­struk­cji sta­lo­wych wg zamó­wie­nia klien­ta. Jako Przed­się­bior­stwo Spo­łecz­ne, dba­my o to, by zatrud­niać kolej­ne oso­by i przy­uczać je do zawo­du oraz do samo­dziel­no­ści. Nasze Przed­się­bior­stwo Spo­łecz­ne powsta­ło w pro­jek­cie pro­wa­dzo­nym przez Rze­szow­ską Agen­cję Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go S.A. pt: ROWES – szan­są roz­wo­ju sek­to­ra eko­no­mii spo­łecz­nej w sub­re­gio­nie II, aby two­rzyć nowe miej­sca pra­cy na tere­nie gmi­ny Mie­lec.

Zapraszamy do współpracy

Cię­cie pla­zmo­we na wymiar, szli­fo­wa­nie, pia­sko­wa­nie, szkieł­ko­wa­nie — rów­nież ele­men­tów i kon­struk­cji wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych, ślu­sar­stwo, spa­wa­nie kon­struk­cji sta­lo­wych wg. rysun­ku lub wzo­ru.

Konstrukcje stalowe

30 lat doświad­cze­nia w bran­ży kon­struk­cji sta­lo­wych. kon­struk­cje sta­lo­we kom­plek­so­wo  — od pro­jek­tu po reali­za­cję. Pro­duk­cja i usłu­gi dla Klien­tów prze­my­sło­wych oraz firm.

 •  Kon­te­ne­ry hako­we
 •  Kon­te­ne­ry 12M3
 •  Pojem­ni­ki sta­lo­we typu Mul­da
 •  Wóz­ki siat­ko­we
 •  Pojem­nik siat­ko­wy
 •  Sto­ja­ki na wor­ki
 • Plat­for­my do prze­wo­zu zło­mu
 • Pojem­ni­ki meta­lo­we do meta­li nie­że­la­zne
 • Sto­ja­ki na wor­ki big bag
 • Pojem­ni­ki tech­no­ca­ge

Jakość potwier­dzo­na wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w bran­ży pro­duk­cji oraz reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych pozwa­la nam ofe­ro­wać Klien­tom prze­my­sło­wym oraz indy­wi­du­al­nym pro­duk­ty i usłu­gi na nie­zmien­nym pozio­mie od lat. Maszy­ny i urzą­dze­nia, któ­re sto­su­je­my do pro­duk­cji speł­nia­ją wyma­ga­ne nor­my każ­de­go zle­ce­nia.

30 lat spe­cja­li­za­cji, dla­te­go Metal-Spaw z Cho­rze­lo­wa zatrud­nia spe­cja­li­stów, któ­rzy wyko­na­ją każ­de zle­ce­nie. Wie­lo­et­nie doświad­cze­nie w pra­cy przy reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych pozwa­la nam słu­żyć Klien­tom kom­plek­so­wą pomo­cą  i facho­wą radą.

Czas to pie­niądz — dla­te­go kon­cen­tru­je­my się na zapew­nie­niu ter­mi­no­wo­ści reali­zo­wa­nych zle­ceń. Gwa­ran­tu­je­my dotrzy­ma­nie ter­mi­nu zle­ceń powie­rzo­nych nam przez Klien­tów.

Spro­fi­lo­wa­na ofer­ta pro­duk­tów i usług (dopa­so­wa­nych do potrzeb Klien­ta) pozwa­la nam w spo­sób ela­stycz­ny dopa­so­wać się do wymo­gów ryn­ku. Zobacz całą ofer­tę pro­duk­tów i usług Metal-Spaw z Cho­rze­lo­wa.