Kontakt

Zre­ali­zo­wa­li­śmy wie­le zle­ceń spa­wa­nia kon­struk­cji dla Klien­tów z Pol­ski.
Skon­tak­tuj się z nami aby­śmy mogli poroz­ma­wiać o Two­im zle­ce­niu!

Zapewniamy fachową i kompleksowa obsługę — dostarczamy zawsze na czas!

Skontaktuj się z nami

Pań­stwa zle­ce­niem zaj­mą się doświad­cze­ni spe­cja­li­ści we wła­snej hali pro­duk­cyj­nej, z cer­ty­fi­ka­ta­mi i upraw­nie­nia­mi oraz refe­ren­cja­mi. Dzwoń!

Adres

Chrzą­stów 66
39–331 Cho­rze­lów
woj. pod­kar­pac­kie

Telefon

+48 690–894-997
+48 790–532-997

Email

metalspawmielec@gmail.com

Godziny pracy

Pon. — Pt. 8:00 do 18:00
Sobo­ta 8:00 do 15:00