Metal Spaw

Pro­duk­cja i reno­wa­cja kon­struk­cji sta­lo­wych, usłu­gi ślu­sar­skie i spa­wal­ni­cze

Nasza oferta

Usługi

Cię­cie pla­zmo­we, Hydro­gra­fi­ka, Malo­wa­nie prosz­ko­we, Pia­sko­wa­nie, Reno­wa­cja felg samo­cho­do­wych, Szkieł­ko­wa­nie, Ślu­sar­stwo, Spa­wa­nie

Produkcja

Kon­te­ne­ry hako­we, Kon­te­ne­ry 12M3, Pojem­ni­ki sta­lo­we typu mul­da, Wóz­ki siat­ko­we, Pojem­ni­ki siat­ko­we, Plat­for­my do prze­wo­zu zło­mu, Pojem­ni­ki do prze­wo­zu meta­li nie­że­la­znych, Sto­ja­ki na wor­ki, Sto­ja­ki na wor­ki typu big bag, Pojem­ni­ki na elek­tro­ni­kę typu Tech­no­ca­ge

Renowacja

Kon­te­ne­rów hako­wych oraz kon­te­ne­rów KBT12 oraz inne pra­ce reno­wa­cyj­ne na zle­ce­nie

Usługi

Dzięku 30 letniemu doświadczeniu i wiedzy, możemy zaoferować najwyższą jakość naszych produktów i usług oraz bogatą ofertę handlową.

Usługi ślusarskie


Two­rze­nie przed­mio­tów meta­lo­wych za pomo­cą ręcz­nej obrób­ki na zim­no, mon­taż, napra­wa urzą­dzeń oraz maszyn.

Usługi spawalnicze


Łącze­nie mate­ria­łów przez miej­sco­we sto­pie­nie i zesta­le­nie na trwa­łe (spa­wa­nie w osło­nie gazów), meto­da­mi : MIG,MAG, TIG.

Usługi piaskowania


Oczysz­cza­nie powierzch­ni, mate­ria­łów czy urzą­dzeń, (rów­nież w trud­no dostęp­nych miej­scach) — czysz­czo­na powierzch­nia uzy­sku­je wyma­ga­ne do malo­wa­nia para­me­try bez uszczerb­ku dla czysz­czo­nej powierzch­ni.

Usługi malowania


Odpo­wied­nio prze­pro­wa­dzo­ne malo­wa­nie gwa­ran­tu­je nie tyl­ko trwa­łość i przy­czep­ność powło­ki, ale rów­nież wyso­ce este­tycz­ny efekt.

Cię­cie pla­zmo­we na wymiar, szli­fo­wa­nie, pia­sko­wa­nie, szkieł­ko­wa­nie — rów­nież ele­men­tów i kon­struk­cji wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych, ślu­sar­stwo, spa­wa­nie kon­struk­cji sta­lo­wych wg. rysun­ku lub wzo­ru.

Konstrukcje stalowe

30 lat doświad­cze­nia w bran­ży kon­struk­cji sta­lo­wych. kon­struk­cje sta­lo­we kom­plek­so­wo  — od pro­jek­tu po reali­za­cję. Pro­duk­cja i usłu­gi dla Klien­tów prze­my­sło­wych oraz firm.

 •  Kon­te­ne­ry hako­we
 •  Kon­te­ne­ry 12M3
 •  Pojem­ni­ki sta­lo­we typu Mul­da
 •  Wóz­ki siat­ko­we
 •  Pojem­ni­ki siat­ko­we
 •  Sto­ja­ki na wor­ki
 •  Plat­for­my do prze­wo­zu zło­mu
 •  Pojem­ni­ki meta­lo­we do meta­li nie­że­la­zne
 •  Sto­ja­ki na wor­ki big bag
 •  Pojem­ni­ki tech­no­ca­ge

Jakość potwier­dzo­na wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w bran­ży pro­duk­cji oraz reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych pozwa­la nam ofe­ro­wać Klien­tom prze­my­sło­wym oraz indy­wi­du­al­nym pro­duk­ty i usłu­gi na nie­zmien­nym pozio­mie od lat. Maszy­ny i urzą­dze­nia, któ­re sto­su­je­my do pro­duk­cji speł­nia­ją wyma­ga­ne nor­my każ­de­go zle­ce­nia.

30 lat spe­cja­li­za­cji, dla­te­go Metal-Spaw z Cho­rze­lo­wa zatrud­nia spe­cja­li­stów, któ­rzy wyko­na­ją każ­de zle­ce­nie. Wie­lo­et­nie doświad­cze­nie w pra­cy przy reno­wa­cji kon­struk­cji sta­lo­wych pozwa­la nam słu­żyć Klien­tom kom­plek­so­wą pomo­cą  i facho­wą radą.

Czas to pie­niądz — dla­te­go kon­cen­tru­je­my się na zapew­nie­niu ter­mi­no­wo­ści reali­zo­wa­nych zle­ceń. Gwa­ran­tu­je­my dotrzy­ma­nie ter­mi­nu zle­ceń powie­rzo­nych nam przez Klien­tów.

Spro­fi­lo­wa­na ofer­ta pro­duk­tów i usług (dopa­so­wa­nych do potrzeb Klien­ta) pozwa­la nam w spo­sób ela­stycz­ny dopa­so­wać się do wymo­gów ryn­ku. Zobacz całą ofer­tę pro­duk­tów i usług Metal-Spaw z Cho­rze­lo­wa.

Renowacja

Odnawiamy zniszczone, skorodowane rdzą, pogięte kontenery: oczyszczamy, odrdzewiamy, naprawiamy (także ruchome elementy kontenerów: zamknięcia, drabinki, drzwi, zawiasy, rolki) odmalowujemy kontenery.

Zaufało nam 5000 klientów

Co wyróż­nia METAL- SPAW z Cho­rze­lo­wa?

 • Klien­ci METAL- SPAW z Cho­rze­lo­wa to fir­my, urzę­dy, insty­tu­cje czy zakła­dy prze­my­sło­we, dla któ­rych klu­czo­wa jest wyso­ka jakość obsłu­gi i pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two.
 • Klien­ci, któ­rzy ocze­ku­ją rze­tel­nej obsłu­gi, szyb­ko prze­ko­nu­ją się że Metal-Spaw z Cho­rze­lo­wa pra­cu­je uczci­wie i szyb­ko.
 • Jeste­śmy pole­ca­ni przez part­ne­rów biz­ne­so­wych, ze wzglę­du na kom­plek­so­wość obsłu­gi.
 • Zado­wo­le­nie i lojal­ność naszych klien­tów, któ­rych licz­ba sta­le rośnie, uwa­ża­my za nasz naj­więk­szy suk­ces.